REGULAMIN ZAKUPÓW

W SKLEPIE INTERNETOWYM

PRESTON PUBLISHING

 

§ 1. Strony i przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy PRESTON PUBLISHING, działający pod adresem http://www.prestonpublishing.pl (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż podręczników oraz kursów językowych za pośrednictwem sieci Internet.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

3. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego Preston Publishing jest ceną brutto i jest wyrażona w polskich złotych.

4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Preston Publishing, a także opisy książek stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Preston Publishing, zamieszczania informacji o nowych produktach, a także rozpoczynania oraz odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

§2. Transakcja, płatności, faktury i cennik

1. Zamówień w sklepie internetowym PRESTON PUBLISHING można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu, wypełniając formularz. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru kontaktowego.

2. W sklepie internetowym PRESTON PUBLISHING istnieje możliwość dokonania płatności w następujący sposób:

  • przelew na konto bankowe Sprzedającego  przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sprzedającego,
  • płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU i Paypal.

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), płatność przy odbiorze zamówienia 'za pobraniem' lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU oraz Paypal). Po dokonaniu płatności drogą elektroniczną Kupujący otrzymuje mailowo potwierdzenie przyjęcia płatności oraz informacje na temat kupionego produktu.

4. Wszystkie kwoty potrąceń lub rabatów w rozliczeniach między Sprzedającym a Kupującym zaokrąglane są do pełnego złotego. 

5. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Kupującego na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera DHL zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy.

Czas dostawy przygotowanych przez Sprzedającego paczek dla wybranej przez Kupującego opcji dostawy jest następujący:

                  Poczta Polska (kurier): do 3 dni roboczych,

                  DHL: do 2 dni roboczych.

6. W przypadku zakupu wersji elektronicznej książek kupujący, którzy chcą otrzymać fakturę VAT, wyrażają zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

§ 3. Reklamacje i zwroty 

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są towarami oryginalnymi.

2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy zamówiony towar jest niezgodny z umową lub od odstąpienia od umowy.

3. Kupujący powinien skontaktować się z Preston Publishing za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ksiegarnia@prestonpublishing.pl, a następnie przesłać reklamowany towar na adres siedziby firmy z dopiskiem ‘reklamacja’ wraz z formularzem zwrotu dostępnym tutaj. Koszty wysyłki zostaną przelane na konto Kupującego.

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych z opcją ‘płatność przy odbiorze’.

5. Gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci Kupującemu pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dalej: "Ustawa") Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki.

2. W razie odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły, w stanie niezmienionym. Zwrócony Towar powinien być w stanie nienaruszonym, kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sprzedający sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia Towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Kupującego warunków określonych w ust 2 i 3 powyższe oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedający nie zwraca Kupującemu wpłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy , tj. w zakresie nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania (np. książki w formie elektronicznej e-book).

§ 5. Dane osobowe

1. Sklep gwarantuje Kupującemu ochronę danych osobowych. Dane Kupującego wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży, a także przesyłania na podany przez Kupującego adres e-mail informacji dotyczących Oferty Sklepu, przecen i kodów rabatowych.

2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Zalogowanie się na stronie Sklepu i złożenie Zamówienia jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

§6. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

2. W przypadku zakupu książek w wersji elektronicznej (e-book) zabrania się kupującym publikowania tych materiałów online oraz udostępniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedającego. Każda pozycja jest zabezpieczona przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym, w którym zawarty jest numer transakcji.

§7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Preston Publishing konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

3.  Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://prestonpublishing.pl/content/12-regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy Preston School & Publishing z siedzibą w Warszawie 01-217 ul. Kolejowa 15/17.