Angielski. Trening A1 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A11. Useful expressions | Przydatne wyrażenia

2. To be | Czasownik być

3. This & that | To i tamto

4. Numbers & plural nouns | Liczby i rzeczowniki w liczbie mnogiej

5. These & those | Ci i tamci / Te i tamte

6. Possessive adjectives | Zaimki dzierżawcze przymiotne

7. Days, months and time | Dni, miesiące i czas

8. Questions | Pytania

9. Prepositions of place | Przyimki miejsca

10. Present Simple | Czas teraźniejszy prosty

11. The verb to have | Czasownik mieć

12. The verbs: to like, to want | Czasowniki: lubić, chcieć

13. Object pronouns | Zaimki dopełnieniowe

14. Frequency adverbs | Przysłówki wyrażające częstotliwość

15. There is / there are | Konstrukcje jest/są

16. Imperative | Tryb rozkazujący

17. Present Continuous | Czas teraźniejszy ciągły

18. Can | Móc/umieć/potrafić

19. Saxon genitive | Dopełniacz saksoński

20. Preposition of | Przyimek of

21. Countable & uncountable nouns; much, many, a lot of, some | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne; użycie much, many, a lot of, some

22. Some, any, no | Jakieś, żadne

23. Must, have to | Musieć

24. Possessive pronouns | Zaimki dzierżawcze

25. Comparative adjectives | Stopień wyższy przymiotnika

26. Adverbs | Przysłówki

27. Reflexive pronouns | Zaimki zwrotne

28. Articles | Przedimki

29. To be going to do something | Konstrukcja to be going to do sth – wyrażanie zamiaru

30. Asking questions | Zadawanie pytań

31. Negative questions | Pytania przeczące

32. Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing oraz bezokolicznik

33. Conjunctions | Spójniki

34. Prepositions. Part 1. | Przyimki. Część 1.

35. Expressions. Part 1. | Wyrażenia. Część 1.

Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe


Zobacz podobne