Angielski. Trening B2 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B2
  • format: PDF
  • autorka: Agnieszka Sękiewicz-Magoń
  • ISBN: 978-83-66384-56-9
  • liczba stron: 200
  • wydanie: I, 2021


Wstęp

1. Review of tenses | Powtórka czasów

2. Present Perfect vs Past Simple | Czas teraźniejszy dokonany vs przeszły prosty

3. Irregular verbs | Czasowniki nieregularne

4. Gerund and inf initive | Czasownik z końcówką -ing a bezokolicznik

5. Bare inf initive | Bezokolicznik bez to

6. Past Perfect | Czas zaprzeszły

7. Past Perfect Continuous. Comparison of perfect tenses | Czas zaprzeszły ciągły Porównanie czasów typu perfect

8. Reported speech | Mowa zależna

9. Questions in reported speech | Pytania w mowie zależnej

10. Indirect imperatives and requests | Rozkazy i prośby w mowie zależnej

11. Third conditional | Trzeci tryb warunkowy

12. Wish | Użycie wish

13. Modal verbs. Possibility and probability | Czasowniki modalne. Możliwość i prawdopodobieństwo

14. Modal verbs in the past | Czasowniki modalne w czasie przeszłym

15. Passive voice | Strona bierna

16. Questions in passive voice | Pytania w stronie biernej

17. Purpose clauses | Zdania celowe

18. Linking words. Contrast and concession | Spójniki. Kontrast i przyzwolenie

19. Adding information, giving reasons | Dodawanie informacji, podawanie przyczyn

20. So, such, so many, so much | Użycie so, such, so many, so much

21. Relative pronouns | Zaimki względne

22. Relative clauses and prepositions | Zdania względne i przyimki

23. Other, another, others | Użycie other, another i others

24. Make and do | Użycie make i do

25. Say and tell | Użycie say i tell

26. There in different tenses | There w różnych czasach

27. Wonder | Użycie wonder

28. Exclamatory sentences | Zdania wykrzyknikowe

29. Echo questions | Krótkie reakcje w formie pytań

30. Articles and geographical names | Przedimki i nazwy geograficzne

31. Countries and nationalities | Kraje i narodowości

32. Numbers | Liczby

33. Prepositions | Przyimki

34. Common mistakes | Często popełniane błędy

35. Expressions | Wyrażenia

Review – test yourself ! | Powtórzenie – sprawdź się!

Krzyżówki

Klucz

Rozwiązania krzyżówek

Odmiana popularnych czasowników nieregularnych

Przydatne zwroty z to make i to do

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe


Zobacz podobne