REGULAMIN ZAKUPÓW

W SKLEPIE INTERNETOWYM

PRESTON PUBLISHING

 

§ 1. Strony i przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy PRESTON PUBLISHING, działający pod adresem http://www.prestonpublishing.pl, (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż podręczników oraz kursów językowych za pośrednictwem sieci Internet.

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

3. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego Preston Publishing jest ceną brutto i jest wyrażona w polskich złotych.

4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Preston Publishing, jak również opisy książek stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Preston Publishing, zamieszczania informacji o nowych produktach, rozpoczynania oraz odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

§2. Transakcja, płatności, faktury i cennik

1. Zamówienia w sklepie internetowym PRESTON PUBLISHING można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu wypełniając formularz na stronach sklepu. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

2. W sklepie internetowym PRESTON PUBLISHING istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sprzedającego;
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU, Przelewy24, Paypal.

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU, Przelewy24 oraz Paypal). Po dokonaniu  płatności drogą elektroniczną Kupujący otrzymuje mailowo potwierdzenie przyjęcia płatności oraz informacje na temat kupionego produktu.

4. Wszystkie kwoty potrąceń lub rabatów w rozliczeniach między Sprzedającym a Kupującym zaokrąglane są do pełnego złotego. 

5. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Kupującego na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera FedEx zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy.

Czas dostawy przygotowanych przez Sprzedającego paczek dla wybranej przez Kupującego opcji dostawy jest następujący:


W Polsce:

                  Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): do 4 dni roboczych;

                  Poczta Polska (przesyłka polecona, priorytetowa): do 2 dni roboczych;

                  Kurier UPS, FedEx lub K-Ex: do 2 dni roboczych;                 

6. W przypadku zakupu wersji elektronicznej książek, kupujący wyrażający chęć otrzymania faktury VAT wyrażają zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

§ 3. Reklamacje i zwroty 

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są towarami oryginalnymi.

2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy zamówiony towar jest niezgodny z umową.

3. Kupujący powinien skontaktować się z Preston Publishing za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ksiegarnia@prestonpublishing.pl a następnie dostarczyć reklamowany towar na adres siedziby firmy z dopiskiem: ‘reklamacja’. Koszty wysyłki zostaną zrefundowane na konto Kupującego.

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych z ‘płatnością przy odbiorze’.

5. Gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci Kupującemu pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (dalej: "Ustawa"), Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki.

2. W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym. Zwrócony Towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sprzedający sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia Towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Kupującego warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedający nie zwraca Kupującemu zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy , tj. w zakresie nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania (np. książki w formie elektronicznej eBook).

§ 5. Dane osobowe

1. Sklep gwarantuje Kupującemu ochronę danych osobowych. Dane Kupującego wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży, a także przesyłania na podany przez Kupującego adres e-mail informacji dotyczących Oferty Sklepu, przecen i kodów rabatowych.

2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Zalogowanie się na stronie Sklepu i złożenie Zamówienia jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

§6. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

2. W przypadku zakupu książek w wersji elektronicznej e-book, zabrania się kupującym publikowania tych materiałów online oraz udostępniania ich osobom trzecim, bez pisemnej zgody Sprzedającego. Każda pozycja jest zabezpieczona przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym, w którym zaszyte są numer transakcji.

§7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Preston Publishing konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

3.  Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.prestonschool.pl/ksiegarnia/content/3-regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy Preston School & Publishing z siedzibą w Warszawie 01-217 ul. Kolejowa 15/17.