Angielski. Trening A2 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: A21. Present tenses – review | Czasy teraźniejsze – powtórka

2. Pronouns & Saxon genitive | Zaimki oraz dopełniacz saksoński

3. Past Simple – the verb to be | Czasownik być w czasie przeszłym

4. Past Simple – regular verbs | Czasowniki regularne w czasie przeszłym

5. Past Simple – irregular verbs. Part 1. | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym. Część 1.

6. Past Simple – irregular verbs. Part 2. | Czasowniki nieregularne w czasie przeszłym. Część 2.

7. Will – Future Simple | Czas przyszły

8. Anything, something, nothing | Coś i nic

9. Someone, anyone, no one | Ktoś i nikt

10. Would like | Chciałbym/Chciałabym

11. Should | Powinność

12. Have to in three tenses | Have to w trzech czasach

13. Can, could & be able to | Can w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym

14. Past Continuous | Czas przeszły ciągły

15. Countable and uncountable nouns | Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

16. Much, many, (a) few, (a) little | Dużo, mało, trochę, kilka

17. Noun comparison (more, less, fewer than) | Porównywanie rzeczowników

18. Comparative and superlative | Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika

19. The First Conditional | Pierwszy tryb warunkowy

20. Too & enough | Za/Zbyt i wystarczająco

21. It’s necessary/important to... | Trzeba / Ważne jest, żeby...

22. There in three tenses | Konstrukcja z there w trzech czasach

23. There vs. it | Użycie there/it

24. Still, yet, already, not anymore | Wciąż, jeszcze, już i już nie

25. Adjectives with -ing & -ed ending | Przymiotniki z końcówką -ing oraz -ed

26. The verb to go | Czasownik to go

27. The verbs: to say, to tell, to speak, to talk Czasowniki: mówić, rozmawiać, powiedzieć

28. Use of every | Użycie every

29. Use of all | Użycie all

30. Relative pronouns | Zaimki względne

31. Will & be going to | Will oraz wyrażenie going to

32. Short answers | Krótkie odpowiedzi

33. Prepositions. Part 2. | Przyimki. Część 2.

34. Prepositions in questions | Przyimki w pytaniach

35. Expressions. Part 2. | Wyrażenia. Część 2.

Review – test yourself! | Powtórzenie – sprawdź się!

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe


Zobacz podobne