Angielski. Trening B2-C1 (e-book)

Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: B2 C1Wstęp
1. Review of tenses | Powtórka czasów
2. Indirect questions – review | Pytania zależne – powtórka
3. It takes… – review | To zajmuje… – powtórka
4. Find it | Wyrażanie opinii przy użyciu czasownika to find
5. Gerund & infinitive | Czasownik z końcówką -ing i bezokolicznik
6. Gerund & infinitive in other expressions | Gerund i infinitive w innych wyrażeniach
7. Bare infinitive and other forms | Nagi bezokolicznik i inne formy
8. Modal verbs – review | Czasowniki modalne – powtórka
9. So do I / Neither do I | Ja też / Ja też nie
10. Conditionals – review | Tryby warunkowe – powtórka
11. Wish & If only | Żałuję… / Szkoda że… i Gdyby tylko
12. As if/though…, It’s time…, Would rather… | Tak jakby…, Już czas…, Wolałbym…
13. Result & condition clauses | Wyrażanie rezultatu i warunku
14. Linking words: despite, due to, etc. | Spójniki: pomimo, z powodu itd.
15. Passive voice | Strona bierna
16. Passive voice & personal pronouns | Strona bierna i zaimki osobowe
17. Have something done | Użycie konstrukcji have something done
18. Reported speech – relating verbs | Mowa zależna – czasowniki relacjonujące
19. Like & as | Użycie like i as
20. Question tags | Pytania rozłączne
21. Adjectives & adverbs | Przymiotniki i przysłówki
22. To be supposed to do sth | Mieć coś zrobić
23. Used to / to be used to / to get used to, would & will | Użycie used to / to be used to / to get used to, would i will
24. Emphasis: do, does, did & adverbs | Wzmocnienie za pomocą do, does, did i przysłówków
25. Whatever, whichever, wherever, etc. | Cokolwiek, którykolwiek, gdziekolwiek itd.
26. Cleft sentences: it was me who… | Zdania typu to byłem ja…
27. The more…, the more… | Im…, tym….
28. No matter what/who/when/how… | Nieważne, co/kto/kiedy/jak….
29. All/whole, each/every, some/any | Użycie all/whole, each/every, some/any
30. Indefinite & relative pronouns | Zaimki nieokreślone i względne
31. There | Użycie there
32. Using & omitting articles | Używanie i pomijanie przedimków
33. Prepositions | Przyimki
34. Expressions | Wyrażenia
35. Common mistakes | Często popełniane błędy
Review – test yourself! | Powtórzenie wiadomości – sprawdź się!
Krzyżówki
Klucz
Rozwiązania krzyżówek

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

  • format: PDF
  • autorka: Agnieszka Sękiewicz-Magoń
  • ISBN: 978-83-66384-97-2
  • liczba stron: 224
  • wydanie: I, 2022

Zobacz podobne