Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 6 (Książka + e-book) C2

Promocja
Książka Ebook Książka + Ebook
Opinie: 0
Poziom: C2

Szósta, ostatnia część z serii. Książka znacznie poszerza znajomość zaawansowanych struktur językowych i zagadnień gramatycznych na poziomie zaawansowanym oraz jest doskonałym treningiem dla umysłu i zdolności tłumaczeniowych. W zestawie kurs mp3 z ponad sześciogodzinnymi nagraniami do ćwiczenia wymowy.

Pozycja przeznaczona jest dla wszystkich dążących do wzbogacenia i urozmaicenia struktur gramatycznych używanych w języku angielskim.

Książki z tej serii są jak osobisty nauczyciel: przetestujesz z nimi swoją wiedzę, dostaniesz wskazówki dotyczące użycia nowych wyrażeń, ciekawostek językowych i często popełnianych błędów. Z kursem mp3 poćwiczysz wymowę i płynność porozumiewania się. Przekonasz się, ile możesz się jeszcze nauczyć i w jak prosty i przystępny sposób.

Książka zawiera:

 • omówienie tematów takich jak: użycie gerund/infinitive, struktury z to+gerund, specyficzne punkty dotyczące mowy zależnej i strony biernej, struktury have sth done, happen to, mixed conditionals, inwersja, wyrażenia gramatyczne, imiesłowy, przyimki i inne,
 • ponad 1200 zdań języka mówionego opracowanych dla potrzeb uczących się,
 • wskazówki i objaśnienia, które wspomagają przyswajanie wiedzy i zrozumienie omawianych zagadnień,
 • prosty i przejrzysty układ książki, umożliwiający ćwiczenie od samego początku, a jednocześnie sprawdzanie błędów i przyswajanie dodatkowej wiedzy,
 • ponad sześciogodzinny kurs audio mp3 (lektorzy natywni) do ćwiczenia wymowy i porozumiewania się w dwóch wersjach: polsko-angielskiej i angielskiej.
 

 1. Review of tenses | Powtórka czasów
 2. Articles – review | Przedimki – powtórka
 3. Countable, uncountable & plural nouns – review | Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne i w liczbie mnogiej
 4. Verbs followed by gerund or infinitive | Czasowniki używane z formą gerund & infinitive
 5. To + gerund | To + czasownik z końcówką -ing
 6. Comparison, as… as | Porównywanie, konstrukcje as… as…
 7. Reported speech – review | Mowa zależna – powtórka
 8. Passive voice | Strona bierna
 9. Unreal time - review | Użycie czasów z it’s high time, wish, I’d rather  powtórka
 10. Future Perfect tenses | Czasy przyszłe dokonane
 11. Participle clauses | Konstrukcje imiesłowowe
 12. Perfect infinitive & gerund | Użycie przeszłej formy bezokolicznika i formy gerund
 13. Linking words | Spójniki
 14. Indefinite pronouns – review | Zaimki nieokreślone – powtórka
 15. So, such, too, enough – word order | Użycie so, such, too, enough – szyk zdania
 16. Happen to & make it | Użycie konstrukcji happen to & make it
 17. Irregular verbs | Czasowniki nieregularne
 18. Mixed Conditionals | Mieszane tryby warunkowe
 19. The subjunctive | Tryb łączący
 20. Inversion 1 | Inwersja 1
 21. Inversion 2 | Inwersja 2
 22. Using tenses in conditionals & time clauses | Czasy w trybach warunkowych i zdaniach czasowych
 23. Other time clauses | Pozostałe zdania czasowe
 24. Fronting | Przedni szyk wyrazowy
 25. Omitting verbs & the nominative absolute | Pomijanie czasowników i użycie nominative absolute
 26. Relative pronouns | Zaimki względne
 27. Use of singular & plural verb forms | Użycie pojedynczej i mnogiej formy czasownika
 28. Reading numbers | Czytanie liczb
 29. Other grammar expressions 1 | Inne wyrażenia gramatyczne 1
 30. Other grammar expressions 2 | Inne wyrażenia gramatyczne 2
 31. Phrases with and without prepositions | Zwroty z przyimkami i bez przyimków
 32. Prepositions | Przyimki
 33. Expressions | Wyrażenia
 34. Sayings | Powiedzenia
 35. Slang & informal English | Angielski slang i język potoczny
 36. Review | Powtórka 

Opinie:

Twoja opinia:

Informacje
szczegółowe

Zobacz podobne