Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Nie będę wiecznie młody, czyli orzeczenie imienne w języku rosyjskim

Składnia, zwana także syntaktyką, to dziedzina językoznawstwa, która zajmuje się budową szeroko rozumianych wypowiedzeń. W ujęciu tradycyjnym bada m.in. funkcje wyrazów w zdaniu. Jednym z nich jest orzeczenie. Orzeczenie to część zdania wyrażająca czynność, którą wykonuje podmiot, lub stan, w którym się on znajduje. Może być ono wyrażone za pomocą formy złożonej – orzeczenia imiennego.

dwa białe puzzle z napisem łącznik i orzecznik na drewnianym stole orzeczenia imienne w jzyku rosyjskim język rosyjski gramatyka Preston Publishing

Orzeczenie najczęściej wyrażone jest czasownikiem w formie osobowej. Orzeczenie złożone, czyli imienne (составное именное сказуемое), składa się z dwóch części:

  • łącznika – osobowej formy czasownika w określonym czasie, aspekcie (dokonanym lub niedokonanym) oraz trybie),
  • orzecznika – formy imiennej, która dopełnia łącznik,wyrażanej takimi częściami mowy jak: przymiotnik, rzeczownik, liczebnik, przysłówek, zaimek.

Przeanalizuj zdanie:

Он был бо́лен.

W zdaniu tym zaimek он jest podmiotem. Был бо́лен jest orzeczeniem określającym stan podmiotu. Składa się ono z łącznika (osobowej formy czasownika быть) i orzecznika (krótkiej formy przymiotnika больно́й, czyli бо́лен).

książki z serii w tłumaczeniach język rosyjski gramatyka na szarym tle Preston Publishing

Orzeczenia imienne w języku rosyjskim

W tym artykule skupimy się na orzeczeniach imiennych. Ich orzeczniki wyrażone są przymiotnikami. Łączniki zaś znaczeniowo związane są z przeobrażaniem się, przechodzeniem w inny stan, stawaniem się jakimś bądź znajdowaniem się w jakimś stanie (np. быть, сде́латься, оказа́ться), np.:

Я не бу́ду ве́чно молоды́м. – Nie będę wiecznie młody.

Jeśli w funkcji orzecznika pojawia się przymiotnik, należy go użyć w formie narzędnika. Jest ona jedyną poprawną formą. Przeanalizujmy przykłady:

Он то́лько ка́жется таки́м интеллиге́нтным. – On tylko wydaje się taki inteligentny.

Он оказался испо́рченным. – On okazał się zepsuty.

W języku rosyjskim nie możemy użyć formy mianownika. W języku polskim zazwyczaj w tej funkcji stosujemy właśnie ten przypadek:

Jest szczęśliwy.

Wydaje się inteligentny.

Należy pamiętać, że przymiotnik w tym przypadku jest częścią orzeczenia.

rozkładówka książki z serii w tłumaczeniach język rosyjski gramatyka na szarym tle Preston Publishing

Co łączymy z orzecznikiem?

Oto najpopularniejsze czasowniki, które łączymy z orzecznikiem w narzędniku (w orzeczeniach imiennych przyjmują one funkcję łącznika):

станови́ться – stawać się

каза́ться – wydawać się

oказа́ться – okazać się

стать – stać się

счита́ться – być uważanym za

притворя́ться – udawać

Przykład:

Babcie z naszej klatki okazały się przyjazne.

Ба́бушки из на́шего подъе́зда оказа́лись доброжела́тельными.

okładki książek Rosyjski gramatyka Rosyjski alfabet jak szybko się go nauczyć książki do nauki języka rosyjskiego Preston Publishing

Wskazówki przedstawione w artykule pochodzą z książki ,,Rosyjski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 4″ (poziom B2-C1). Chcesz mówić płynnie po rosyjsku i rozwijać swoje zdolności językowe? To obowiązkowa pozycja dla Ciebie!

Rosyjski w tłumaczeniach

Seria w tłumaczeniach to doskonała propozycja m.in. dla samouków, którym zależy na skutecznym przyswojeniu zasad gramatycznych, przydatnego słownictwa oraz reguł właściwej wymowy.

okładki książek Rosyjski gramatyka a na pierwszym planie zagadka do książki z rosyjskim alfabetem książki do nauki języka rosyjskiego Preston Publishing

Metoda polega na tłumaczeniu zdań z języka polskiego na rosyjski (i odwrotnie) przy pomocy wskazówek na marginesie i natywnego lektora.

Słowem: zakryj, zapisz, sprawdź (i posłuchaj)!

Do każdej książki przygotowaliśmy kurs audio mp3, który możesz pobrać na stronie https://dopobrania.prestonpublishing.pl.

Podziel się z innymi