Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Czas na angielskie czasy!

Chcesz się nauczyć angielskich czasów? Wyróżniamy 12 czasów gramatycznych, które można podzielić na trzy główne grupy: teraźniejsze, przeszłe i przyszłe. W każdej z nich wyodrębniamy cztery podkategorie, zwane aspektami simple, continuous, perfect i perfect continuous.

Czasy simple

Charakterystyka: czasy simple opisują czynności, które są stałe, powtarzalne lub dotyczą faktów. Nie skupiają się na procesie trwania czynności, lecz na samym jej zaistnieniu.

 • Present Simple: używamy go w przypadku czynności powtarzających się, wykonywanych zwyczajowo, z reguły, co jakiś czas, lecz zwykle nie w chwili, gdy o nich mówimy. Często występuje z przysłówkami częstotliwości, takimi jak: always, usually, often, sometimes czy wyrażeniami typu once a daytwice a month.
  • Przykład: People usually go to work five times a week.
 • Past Simple: opisuje czynności zakończone w przeszłości. Dodatkowo czas ten skupia się na początku czynności w danym momencie z przeszłości. Używamy go również, gdy mówimy o tym, że dana czynność miała w przeszłości charakter powtarzalny. Często Past Simple stosujemy w zdaniach z wyrażeniami last night/Monday/month itd. oraz z przysłówkami yesterday czy ago.
  • Przykład: He finished school last summer. 
 • Future Simple: używamy go, aby określić przewidywania, powiedzieć o spontanicznych decyzjach, prośbach, groźbach czy obietnicach. Stosuje się go również w zdaniach warunkowych dotyczących przyszłości.
  • Przykład: Laura has just got married and she likes children. I guess she will be pregnant soon.

Czasy continuous

Charakterystyka: czasy continuous podkreślają proces trwania czynności. Opisują czynności, które trwają w danym momencie lub okresie.

 • Present Continuous: używamy go do opisywania czynności dziejących się w chwili mówienia, sytuacji tymczasowych lub planów.
  • Przykład: She is talking to her friend at the moment.
 • Past Continuous: opisuje czynności, które trwały w określonym momencie w przeszłości.
  • Przykład: At 7 last night, I was driving to my friend.
 • Future Continuous: opisuje czynności, które będą trwały w określonym momencie w przyszłości.
  • Przykład: This time tomorrow, I will be working in my office.

Czasy perfect

Charakterystyka: czasy perfect koncentrują się na rezultatach czynności oraz ich związku z innym momentem w czasie. Zwykle wskazują na zakończenie czynności przed określonym punktem w czasie.

 • Present Perfect: opisuje czynności, które albo zaczęły się w przeszłości i nadal trwają, albo miały miejsce w przeszłości, ale ich skutki są odczuwalne teraz.
  • Przykład: have spent all my money. I’m totally broke!
 • Past Perfect: używamy go do opisania działania, które miało miejsce przed inną czynnością w przeszłości.
  • Przykład: She had made dinner before they came back home.
 • Future Perfect: opisuje czynności, które zostaną zakończone przed określonym momentem w przyszłości.
  • Przykład: By midnight, all the family will have gone to bed.

Czasy perfect continuous

Charakterystyka: czasy perfect continuous łączą poniekąd cechy czasów perfect i continuous. Opisują działania, które rozpoczęły się przed określonym punktem w czasie i trwały, trwają lub będą trwały do tego momentu 

 • Present Perfect Continuous: używamy go do opisania czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz lub dalej są widoczne. Nacisk położony jest w nim zwykle na to, że czynność, o której mowa nadal trwa.
  • Przykład: Deborah has been waiting for the doctor for three hours.
 • Past Perfect Continuous: Opisuje czynności, które trwały przez pewien czas przed inną czynnością w przeszłości.
  • Przykład: I decided to take a break after I had been planting flowers for three hours.
 • Future Perfect Continuous: opisuje czynności, które będą trwały do określonego momentu w przyszłości.
  • Przykład: By midnight, the family will have been watching TV for four hours.

Podział na czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe

Powyższy podział ukazał czasy angielskie przez pryzmat aspektów. Bardziej ogólny podział czasów gramatycznych na przeszłe, teraźniejsze i przyszłe definiowany jest na podstawie momentu, w którym dana czynność ma miejsce. Jest to podejście intuicyjne, które bazuje na naturalnym rozumieniu czasu przez uczniów, najczęściej stosowane w szkołach. Poniżej przedstawiamy tabele, w których porównujemy czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Zestawienia te przydadzą się wszystkim, którzy chcą opanować poszczególne konstrukcje czasowe lub przypomnieć sobie ich budowę.

CZASY TERAŹNIEJSZE
czaskonstrukcjaprzykład zdania twierdzącegoprzykład zdania przeczącegoprzykład zdania pytającego
Present Simplepodmiot + podstawowa forma czasownika I often watch series.I don’t watch series every day.Do I wach series every day?
Present Continuouspodmiot + am/is/are + czasownik z końcówką -ingI am watching this series at the moment.I am not watching this series at the moment.Am I watching this series at the moment?
Present Perfectpodmiot + have/has + czasownik w III formieI have watched this series.I haven’t watched this series.Have I watched this series?
Present Perfect Continuouspodmiot + have/has been + czasownik z końcówką -ingI have been watching this series for three hours.I haven’t been watching this series for three hours.Have I been watching this series for three hours?
CZASY PRZESZŁE
czaskonstrukcjaprzykład zdania twierdzącegoprzykład zdania przeczącegoprzykład zdania pytającego
Past Simplepodmiot + czasownik w II formieI watched this series last night. I didn’t watch this series llast night.Did I watch this series last night?
Past Continuouspodmiot + was/were + czasownik z końcówką -ingI was watching this series then. I wasn’t watching this series then. Was I watching this series then?
Past Perfectpodmiot + had + czasownik w III formieI had watched this series before I went to bed.I hadn’t watched this series before I went to bed.Had I watched this series before I went to bed?
Past Perfect Continuouspodmiot + had been + czasownik z końcówką -ingI had been watching this series for three hours before I went to bed.I hadn’t been watching this series for three hours before I went to bed.Had I been watching this series for three hours before I went to bed?
CZASY PRZYSZŁE
czaskonstrukcjaprzykład zdania twierdzącegoprzykład zdania przeczącegoprzykład zdania pytającego
Future Simplepodmiot + will + podstawowa forma czasownikaI will watch this series tomorrow.I won’t watch this series tomorrow.Will I watch this series tomorrow?
Future Continuouspodmiot + will be + czasownik z końcówką -ingI will be watching this series tomorrow at 8.I won’t be watching this series tomorrow at 8. Will I be watching this series tomorrow at 8?
Future Perfectpodmiot + will have + czasownik w III formieI will have watched this series by then.I won’t have watched this series by then.Will I have watched this series by then?
Future Perfect Continuouspodmiot + will have been + czasownik z końcówką -ingI will have been watching this series for three hours before I got to bed.I won’t have been watching this series for three hours before I go to bed.Will I have been watching this series for three hours before I go to bed?

Czasy angielskie w praktyce. Podręcznik z ćwiczeniami 

Czujesz, że nadszedł już czas, by zrozumieć angielskie czasy i intuicyjnie wybierać właściwe formy? Książka Angielski w tłumaczeniach. Czasy to doskonałe narzędzie dla osób, które pragną opanować angielskie czasy w sposób naturalny i swobodnie używać ich w praktyce. Nasz podręcznik skupia się na wyjaśnieniu zasad, jakimi rządzą się czasy angielskie na wszystkich poziomach zaawansowania – od A2 do C1. 

okładka książki Angielski w tłumaczeniach czasy Preston Publishing

Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę? Oto kilka powodów:

 1. Przystępnie objaśniona teoria pomaga w intuicyjnym doborze właściwych czasów zależnie od kontekstu. W książce znajdziesz opisy i porównanie wszystkich angielskich czasów. Poznasz także typowe błędy popełniane przez Polaków uczących się języka angielskiego. 
 2. Praktyczne ćwiczenia pomogą Ci w utrwaleniu poznanej teorii, a także dodadzą Ci pewności w budowaniu zdań na co dzień.
 3. Obszerny kurs audio, czyli ponad 7 godzin nagrań, dzięki którym udoskonalisz umiejętności słuchania i wymowy.

Czas na angielskie czasy! Dzięki tej książce swobodnie będziesz posługiwać się angielskimi czasami.

Podziel się z innymi